عدالت معاوضی (در حقوق موضوعه و رویه قضایی)

با دیباچه 

دکتر غلامرضا طیرانیان و دکتر کامران آقایی

دسته بندی محصول: